JAROSŁAWIACY  W  WARSZAWIE 

WITRYNA  ODDZIAŁU  WARSZAWSKIEGO

STOWARZYSZENIA  MIŁOŚNIKÓW  JAROSŁAWIA

LEGENDA:

1.   O/W  S M J

2.  INFORMACJE BIEŻĄCE, KOMUN

3. GALERIE ZDJĘĆ

4.  Z. G.  S M J

5  JAROSŁAW

 

 

 

 

KONTAKT:

TEL.22/823-00-69

 

 E-MAIL:

jaroslawiacy@onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKICH  CHĘTNYCH I  SYMPATYKÓW  ZIEMI  JAROSŁAWSKIEJ

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA I WSPÓŁPRACY Z "ODDZIAŁEM

WARSZAWSKIM  STOWARZYSZENIA  MIŁOŚNIKÓW  JAROSŁAWIA".

SPOTYKAMY SIĘ  W KAŻDY  DRUGI  CZWARTEK  MIESIĄCA  W  KLUBIE

PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ NR.5 (RYNEK STAREGO MIASTA>>>>)

 

 

Walne Zebranie  STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW  JAROSŁAWIA   w dniu

20 października  2005r. przyjęło  uchwałę  o utworzeniu  WARSZAWSKIEGO

ODDZIAŁU  STOWARZYSZENIA  MIŁOŚNIKÓW  JAROSŁAWIA,  a uczestniczący

w  tym  zebraniu  Jarosławianie  zamieszkali obecnie w Warszawie, podjęli  się  organizacji

tego oddziału terenowego zgodnie ze statutem  SMJ.  ( skrót:  O/W  SMJ ).

 

W  2006r  w  Konstancinie  k. Warszawy  spotkało się kilku  Jarosławiaków    celem ustalenia  wstępnych  działań informacyjnych

i  organizacyjnych  zmierzających do nawiązania  kontaktu z osobami  pochodzącymi

z  Jarosławia  chętnych do akcesu  i  działalności  w  O/W  SMJ

Zamieszczono  ogłoszenia  w  prasie  oraz  utworzono stronę  internetową  pod tytułem

„JAROSŁAWIACY  W  WARSZAWIE”   z  niezbędnymi  informacjami.

Stronę  można  znaleźć w wyszukiwarce  www.google.pl

 

STOWARZYSZENIE  MIŁOŚNIKÓW  JAROSŁAWIA  jest  pozarządową  organizacją

społeczną  prowadzącą  działalność  pożytku  społecznego  działającą  na  obszarze  Polski,

posiadającą  osobowość  prawną ( wpisaną  statutowo do  KRS  w  Rzeszowie nr.126758

z dnia  28.12.2005r. – Sąd  Rejonowy ). Siedzibą SMJ  jest miasto  Jarosław  w woj.

podkarpackim, adres:  37-500 Jarosław, Rynek 11. Aktualnie  Prezesem  Stowarzyszenia

jest  pan mgr. Dariusz Jasiewicz , tel. 016 / 621-78-05.

 

SMJ  w 2004r.  uroczyście obchodziło 70-lecie swej działalności.  Oprócz  O/W  SMJ

tworzonego  obecnie w Warszawie, od 15-tu lat działa  Oddział Krakowski  SMJ,

szczycący się  licznym gronem członków  i dużą  aktywnością.

 

Zgodnie  ze statutem  SMJ , którego celami i zadaniami jest  realizacja  określonych

planem  działań,  O/W  SMJ  będzie starał  się  wykonywać  je  konsekwentnie;    to:

 

                                               CELE  SMJ

 

  1. Szerzenie  wiedzy  o  historii  miasta  Jarosławia  i regionu  oraz  o  współczesnym

wizerunku tego terenu.

       2.. Promocja i  ochrona zabytków oraz pamiątek  przeszłości zgodnie z prawem.

  1. Działalność  na  rzecz estetycznego wyglądu miasta  i jego wszechstronnego

rozwoju  oraz porządku i bezpieczeństwa  publicznego.

  1. Prowadzenie  działalności edukacyjnej w zakresie  zagadnień  będących

celami   Stowarzyszenia. 

 

Stowarzyszenie  realizuje swoje  cele  poprzez:

     

  1. Współdziałanie z  władzami samorządowymi, instytucjami  kulturalnymi

i  organizacjami  społecznymi  w rozwiązywaniu zagadnień  społeczno-

kulturalnych  miasta.

  1. Podtrzymywanie  tradycji  narodowej  i regionalnej, pielęgnowanie polskości

rozwoju  świadomości  obywatelskiej i  kulturowej.

      

.  3.  Działalność  wspomagającą  rozwój wspólnot  i  społeczności lokalnych.

    4.Prowadzenie  działalności  w dziedzinie  kultury , sztuki, ochrony  dóbr  kultury

        i  tradycji  m. in. poprzez:

        a)  urządzanie  odczytów , wykładów i wystaw na temat   zagadnień

             urbanistycznych, historycznych i współczesnych dotyczących  miasta

             Jarosławia i okolic.

b)      organizację wystaw i prezentację ciekawych zbiorów.

c)      organizację  spotkań  z  ludźmi  kultury i sztuki zasłużonych  dla  kraju

i  miasta oraz kombatantami.

d)      spotkania  towarzyskie z programem małych form  artystycznych  w tym

koncertów  muzycznych.

e)      wydawanie publikacji periodycznych i jednostkowych poświęconych

m. in.  historii  Jarosławia  i  regionu.

f)        upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.

g)      gromadzenie  wydawnictw  i dokumentacji dotyczącej miasta i regionu.

h)      upamiętnianie  miejsc walki i męczeństwa  oraz  osób z tym związanych.

  5.  Współpraca  z krajowymi  stowarzyszeniami  o podobnym  profilu.

Witryna Z.G. SMJ:

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=3752&p=daneOgolne

Witryna  Urzędu  Miasta  Jarosławia:

http://www.jaroslaw.pl/